بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه خدا با مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتكاف جز با روزه گرفتن ممكن نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس سنت نيكويى را بنا نهد،اجر آن و اجر همه عمل‏كنندگان به آن عمل تا روز قيامت براى اوست، بدون اينكه از اجر آنان كم گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه دیدید که مردی باکی ندارد که چه می گوید و چه درباره اش گفته می شود،چنین کسی شریک شیطان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه دیدید که بنده ای گناهان مردمان را جستجو می کند و گناهان خویش را فراموش کرده است بدانید که او فریب شیطان را خورده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه كسى مستحق دوستى خداوند و خوشبختى باشد، مرگ در برابر چشمان او مى آيد و آرزو پشت سرش مى رود و هرگاه مستحق دوستى شيطان و بدبختى باشد، آرزو پيش چشم او، و مرگ پشت سرش قرار مى گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيطان ، در عالِمِ بى بهره از ادب بيشتر طمع مى كند تا عالِمِ برخوردار از ادب . پس ادب داشته باشيد و گرنه شما، بيابانى (فاقد تمدّن) هستيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ربا خوار از دنيا نرود، تا آن كه شيطان ديوانه اش كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جوانى كه در سن كم ازدواج كند ، شيطان فرياد بر مى آورد كه : واى برمن ، واى بر من! دو سوم دينش را از دستبرد من ، مصون نگه داشت . پس بنده بايد براى حفظ يك سومِ باقى مانده دينش ، تقواى الهى پيشه سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه هاى عنكبوتى كه در اتاق هاى شماست، لانه شياطين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است هر يك از شما در دهان و بينى زياد آب بچرخاند، چرا كه اين كار، مايه آمرزش شما و گريزِ شيطان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زباله را شب در خانه هاى خود نگه نداريد و آن را در روز به بيرون از خانه منتقل كنيد، زيرا زباله نشيمنگاه شيطان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوتاه كردن ناخن، از آن رو لازم است كه پناهگاه شيطان است و فراموشى مى آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى از شما موهاى سبيل و موهاى زير بغل و موى زير شكم خود را بلند نكند؛ چرا كه شيطان (ميكروب) اين نقاط را پناهگاه خود قرار داده، و زير موها پنهان مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رجب نام نهرى است در بهشت از شير سفيدتر و از عسل شيرين‏تر هركس يك روز از ماه رجب را روزه بگيرد خداوند از آن نهر به او مى ‏نوشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعبان ماه من است. هر كه ماه مرا روزه بدارد، روز قيامت شفيع او خواهم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه ماه شعبان، وسواس دل و پريشانى‏ هاى جان را از بين مى ‏برد.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه خدا با مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتكاف جز با روزه گرفتن ممكن نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس سنت نيكويى را بنا نهد،اجر آن و اجر همه عمل‏كنندگان به آن عمل تا روز قيامت براى اوست، بدون اينكه از اجر آنان كم گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه دیدید که مردی باکی ندارد که چه می گوید و چه درباره اش گفته می شود،چنین کسی شریک شیطان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه دیدید که بنده ای گناهان مردمان را جستجو می کند و گناهان خویش را فراموش کرده است بدانید که او فریب شیطان را خورده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه كسى مستحق دوستى خداوند و خوشبختى باشد، مرگ در برابر چشمان او مى آيد و آرزو پشت سرش مى رود و هرگاه مستحق دوستى شيطان و بدبختى باشد، آرزو پيش چشم او، و مرگ پشت سرش قرار مى گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيطان ، در عالِمِ بى بهره از ادب بيشتر طمع مى كند تا عالِمِ برخوردار از ادب . پس ادب داشته باشيد و گرنه شما، بيابانى (فاقد تمدّن) هستيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ربا خوار از دنيا نرود، تا آن كه شيطان ديوانه اش كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جوانى كه در سن كم ازدواج كند ، شيطان فرياد بر مى آورد كه : واى برمن ، واى بر من! دو سوم دينش را از دستبرد من ، مصون نگه داشت . پس بنده بايد براى حفظ يك سومِ باقى مانده دينش ، تقواى الهى پيشه سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه هاى عنكبوتى كه در اتاق هاى شماست، لانه شياطين است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است هر يك از شما در دهان و بينى زياد آب بچرخاند، چرا كه اين كار، مايه آمرزش شما و گريزِ شيطان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زباله را شب در خانه هاى خود نگه نداريد و آن را در روز به بيرون از خانه منتقل كنيد، زيرا زباله نشيمنگاه شيطان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوتاه كردن ناخن، از آن رو لازم است كه پناهگاه شيطان است و فراموشى مى آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى از شما موهاى سبيل و موهاى زير بغل و موى زير شكم خود را بلند نكند؛ چرا كه شيطان (ميكروب) اين نقاط را پناهگاه خود قرار داده، و زير موها پنهان مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رجب نام نهرى است در بهشت از شير سفيدتر و از عسل شيرين‏تر هركس يك روز از ماه رجب را روزه بگيرد خداوند از آن نهر به او مى ‏نوشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعبان ماه من است. هر كه ماه مرا روزه بدارد، روز قيامت شفيع او خواهم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه ماه شعبان، وسواس دل و پريشانى‏ هاى جان را از بين مى ‏برد.