بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث سیاسی / اس ام اس امر به معروف و نهی از منکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد مـردمى هســتـند كسـانى كـه امر به معروف ونهى از منكر نمى كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كـه توانـائى نـهى از منـكر را داشـته باشـد و نهى از منـكر نكـند، دوست دارد كه خـداوند اطـاعت نشـود، و كسى كه نافرمانى خـدا را دوست داشته باشد، آشكارا بـا خـداوند دشمنى كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا خداوند از مومن ضعیفی که عقل ندارد بیزار است.(کسی که نهی از منکر نمی کند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گروهى از مردم مبارزه با منكر را با دل و زبان و دست ترك مى كنند (در برابر خلافكار هيچ گونه عكس العملى نشان نمى دهند) پس اينها در حقيقت مردگانى زنده نما هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه ظلم مى كند و كسى كه راضى به ظلم كردن باشد و كسى كه كمك به ظالم مى كند هر سه شركاء ظلم محسوب مى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف كنيد و از كارهاى زشـت نهى كنيد و گرنه عـذاب خدا همه شـما را فراخواهد گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلي الله عليه و آله همواره مى فرمودند: هرگاه امّت من از انجام امر به معروف و نهى از منكر سرپيچى كنند و آن را به يكديگر واگذار نمايند، گويا با خـداوند اعـلان جنگ داده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد نجات يافتگان در اين آيه شريفه مى فرمايند: آنها كسانى بودند كه از كارهاى نيك پيروى مى كردند و مردم را نيز به آن امر مى نمودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كـه نـهى از منـكر كـند بينى فاسقان و گنهكاران را به خاك ماليده است (و آنها را خوار و خفيف گردانده است)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به کسی که جانم به دست اوست مردم چیزی بهتر از حرف خیر انفاق نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معـروف و نهى از منـكر، دو مخلوق از مخلوقان خداوند مى باشد، هركس آن دو را يارى كند، خداوند او را عزيز و آقا گرداند و هر كس آن دو را خوار نمايد، خداوند او را خوار و ذليل گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه امـر به معـروف كـند پشتِ مؤمنان را محكم كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه سـه چيز در او باشد، دنيـا و آخرتش سـالم مى مـاند: 1. امر به معروف كند و خود نيز پذيراى آن باشد. 2. نهى از منكر كند وخود نيز پذيرا باشد. 3. حدود الهى را نگهدارى كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس ديگرى را به كار نيكى امر كند يا او را از كار زشتى باز دارد يا اينكه او را به خيرى راهنمائى نمايد و يا اشاره به امر خيرى داشته باشد در آن كارنيك شريك خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف كن تا از اهل معروف شوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه ديگران را به كار نيك راهنمائى كند گـويـا خـود آن را انـجـام داده اسـت.

گروه پیامک حدیث سیاسی / اس ام اس امر به معروف و نهی از منکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد مـردمى هســتـند كسـانى كـه امر به معروف ونهى از منكر نمى كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كـه توانـائى نـهى از منـكر را داشـته باشـد و نهى از منـكر نكـند، دوست دارد كه خـداوند اطـاعت نشـود، و كسى كه نافرمانى خـدا را دوست داشته باشد، آشكارا بـا خـداوند دشمنى كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا خداوند از مومن ضعیفی که عقل ندارد بیزار است.(کسی که نهی از منکر نمی کند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گروهى از مردم مبارزه با منكر را با دل و زبان و دست ترك مى كنند (در برابر خلافكار هيچ گونه عكس العملى نشان نمى دهند) پس اينها در حقيقت مردگانى زنده نما هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه ظلم مى كند و كسى كه راضى به ظلم كردن باشد و كسى كه كمك به ظالم مى كند هر سه شركاء ظلم محسوب مى شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف كنيد و از كارهاى زشـت نهى كنيد و گرنه عـذاب خدا همه شـما را فراخواهد گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلي الله عليه و آله همواره مى فرمودند: هرگاه امّت من از انجام امر به معروف و نهى از منكر سرپيچى كنند و آن را به يكديگر واگذار نمايند، گويا با خـداوند اعـلان جنگ داده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد نجات يافتگان در اين آيه شريفه مى فرمايند: آنها كسانى بودند كه از كارهاى نيك پيروى مى كردند و مردم را نيز به آن امر مى نمودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كـه نـهى از منـكر كـند بينى فاسقان و گنهكاران را به خاك ماليده است (و آنها را خوار و خفيف گردانده است)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به کسی که جانم به دست اوست مردم چیزی بهتر از حرف خیر انفاق نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معـروف و نهى از منـكر، دو مخلوق از مخلوقان خداوند مى باشد، هركس آن دو را يارى كند، خداوند او را عزيز و آقا گرداند و هر كس آن دو را خوار نمايد، خداوند او را خوار و ذليل گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه امـر به معـروف كـند پشتِ مؤمنان را محكم كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه سـه چيز در او باشد، دنيـا و آخرتش سـالم مى مـاند: 1. امر به معروف كند و خود نيز پذيراى آن باشد. 2. نهى از منكر كند وخود نيز پذيرا باشد. 3. حدود الهى را نگهدارى كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس ديگرى را به كار نيكى امر كند يا او را از كار زشتى باز دارد يا اينكه او را به خيرى راهنمائى نمايد و يا اشاره به امر خيرى داشته باشد در آن كارنيك شريك خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امر به معروف كن تا از اهل معروف شوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه ديگران را به كار نيك راهنمائى كند گـويـا خـود آن را انـجـام داده اسـت.