بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اخلاق اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش‏ترين زندگى، زندگى با قناعت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مسلمانی نیاز مسلمانی را برآورده نکند مگر اینکه خدای تبارک و تعالی او را ندا دهد: پاداش تو بر عهده من است و من به کمتر از بهشت برای تو راضی نخواهم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر آوردن نیاز مؤمن بهتر است از آزاد کردن هزار بنده و بهتر است از تجهیر کردن هزار اسب برای جهاد در راه خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احسان و نیکى کامل نباشد،مگر با سه خصلت: شتاب در آن،کم شمردن بسیار آن و منت ننهادن بر آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر كس به اندازه خوبى هاى اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مردم در خوبى ها با يكديگر رقابت كنيد و در كسب غنائم (بهره گرفتن از فرصت ها) شتاب نماييد و كار نيكى را كه در انجامش شتاب نكرده ايد، به حساب نياوريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چیز از گنجهای نیکوکاری است: پنهان داشتن حاجت، صدقه پنهانی، نهان داشتن درد و نهان داشتن مصیبت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 فرومايه، احسان هاى گذشته خود را بدهى به گردن ديگران مى داند كه بايد پس بگيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگوار، نيكوكارى هاى خود را بدهى به گردن خود مى داند كه بايد بپردازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكوكارى و خوش اخلاقى، خانه ها را آباد و عمرها را طولانى مى كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زياد كار نيك انجام دادن، عمر را مى افزايد و نام را پرآوازه مى سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمى كه گناهكارند و نه نيكوكار، با صله رحم، اموالشان زياد و عمرشان طولانى مى شود. حال اگر نيك و نيكوكار باشند، چه خواهد شد!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه بجا و نيكوكارى و نيكى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوشبختى تبديل و عمر را زياد و از مرگ بدجلوگيرى مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاكيزه است و پاكيزگى را دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند از كسى كه در زندگى بخيل باشد و در هنگام مرگ سخى شود، نفرت دارد.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اخلاق اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش‏ترين زندگى، زندگى با قناعت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مسلمانی نیاز مسلمانی را برآورده نکند مگر اینکه خدای تبارک و تعالی او را ندا دهد: پاداش تو بر عهده من است و من به کمتر از بهشت برای تو راضی نخواهم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر آوردن نیاز مؤمن بهتر است از آزاد کردن هزار بنده و بهتر است از تجهیر کردن هزار اسب برای جهاد در راه خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احسان و نیکى کامل نباشد،مگر با سه خصلت: شتاب در آن،کم شمردن بسیار آن و منت ننهادن بر آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر كس به اندازه خوبى هاى اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مردم در خوبى ها با يكديگر رقابت كنيد و در كسب غنائم (بهره گرفتن از فرصت ها) شتاب نماييد و كار نيكى را كه در انجامش شتاب نكرده ايد، به حساب نياوريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چیز از گنجهای نیکوکاری است: پنهان داشتن حاجت، صدقه پنهانی، نهان داشتن درد و نهان داشتن مصیبت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 فرومايه، احسان هاى گذشته خود را بدهى به گردن ديگران مى داند كه بايد پس بگيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگوار، نيكوكارى هاى خود را بدهى به گردن خود مى داند كه بايد بپردازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكوكارى و خوش اخلاقى، خانه ها را آباد و عمرها را طولانى مى كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زياد كار نيك انجام دادن، عمر را مى افزايد و نام را پرآوازه مى سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمى كه گناهكارند و نه نيكوكار، با صله رحم، اموالشان زياد و عمرشان طولانى مى شود. حال اگر نيك و نيكوكار باشند، چه خواهد شد!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه بجا و نيكوكارى و نيكى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوشبختى تبديل و عمر را زياد و از مرگ بدجلوگيرى مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاكيزه است و پاكيزگى را دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند از كسى كه در زندگى بخيل باشد و در هنگام مرگ سخى شود، نفرت دارد.