بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اخلاق اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دنیایت چنان کار کن که گویا برای همیشه (در این دنیا) خواهی بود. و برای آخرتت (نیز چنان) سعی و تلاش کن که گویا فردا از این دنیا خواهی رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که همت ندارد مروت ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عزم و اراده به جنگ سستی بروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از عوامل محرومیت سستی (در کار ) است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که پیوسته تنبلی کند ، در رسیدن به آرزویش ناکام ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت موفقیت تنبلی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه در پی چیزی هستی ، بلند همت باش و آن گاه که چیره شدی ، در پیروزی کریم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غفلت برای آدمی همین بس که همتش را در آنچه به کارش نمی آید ، صرف کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرامت زاییده بلند همتی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش انسان به همت اوست ، نه به ثروت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همت خود را صرف چیزهایی کن که به آن نیاز داری و آنچه به کارت نمی آید پی گیری مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرافت به همت های بلند است نه به استخوان های پوسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طاعت خدای سبحان دست نیابد مگر کسی که تلاش کند و نهایت کوشش خود را به کار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه از کاری ترسیدی ، خود را به کام آن بینداز ، زیرا ترس شدید از آن کار ، دشوارتر و زیان بار تر از اقدان به آن کار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر شما باد به تلاش و سخت کوشی و مهیا شدن و آماده شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار (خیر) اندک ، که بر آن مداومت ورزی ، از کار بسیار که از آن خسته شوی ، امیدوار کننده تر است

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اخلاق اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دنیایت چنان کار کن که گویا برای همیشه (در این دنیا) خواهی بود. و برای آخرتت (نیز چنان) سعی و تلاش کن که گویا فردا از این دنیا خواهی رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که همت ندارد مروت ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عزم و اراده به جنگ سستی بروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از عوامل محرومیت سستی (در کار ) است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که پیوسته تنبلی کند ، در رسیدن به آرزویش ناکام ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت موفقیت تنبلی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه در پی چیزی هستی ، بلند همت باش و آن گاه که چیره شدی ، در پیروزی کریم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غفلت برای آدمی همین بس که همتش را در آنچه به کارش نمی آید ، صرف کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرامت زاییده بلند همتی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش انسان به همت اوست ، نه به ثروت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همت خود را صرف چیزهایی کن که به آن نیاز داری و آنچه به کارت نمی آید پی گیری مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرافت به همت های بلند است نه به استخوان های پوسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طاعت خدای سبحان دست نیابد مگر کسی که تلاش کند و نهایت کوشش خود را به کار گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه از کاری ترسیدی ، خود را به کام آن بینداز ، زیرا ترس شدید از آن کار ، دشوارتر و زیان بار تر از اقدان به آن کار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر شما باد به تلاش و سخت کوشی و مهیا شدن و آماده شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار (خیر) اندک ، که بر آن مداومت ورزی ، از کار بسیار که از آن خسته شوی ، امیدوار کننده تر است