بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اخلاق اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ شرافتی چون بلند همتی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که بر نردبان همت ها بالا رود ، ملت ها او را بزرگ دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکوترین خصلت ها ارجمندی همت هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دنبال روزی می رود تا آبروی خود و خانواده اش را حفظ کند اجر و پاداشش از رزمنده ای که در راه خدا جنگ می کند بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند دشمن بنده ای است که زیاد می خوابد و بیکار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در معاش دنیوی خود تنبلی مکن که سربار دیگران باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طلب روزی و نیازهای زندگی تنبلی نکنید ، چرا که پدران و نیاکان ما به دنبال آن می دویدند و آن را طلب می کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به تقوای الهی و پارسایی و کوشش سفارش می کنم و بدان که کوششی که در آن پارسایی نباشد ، سودی نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که خود را برای روزی خانواده اش به زحمت می اندازد و کار می کند مانند رزمنده ایست که در راه خدا می جنگد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در خط مقدم جبهه ، درگیری شروع شد ، باز هم کار کردن و طلب روزی را در آن روز ترک نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس دنبال تجارت رود از مردم بی نیاز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردن کسب و کار ، عقل را کم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز زیرا که این دو خصلت تو را از بهره دنیا و آخرت باز می دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مردی را که در کار دنیایش تنبل باشد مبغوض میدارم و کسی که در کار دنیا تنبل باشد ، در کار آخرتش تنبل تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز ، زیرا که این دو کلید هر بدی می باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار خدایا ، من از غم و اندوه و ناتوانی و تنبلی به تو پناه می برم

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اخلاق اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ شرافتی چون بلند همتی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که بر نردبان همت ها بالا رود ، ملت ها او را بزرگ دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکوترین خصلت ها ارجمندی همت هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دنبال روزی می رود تا آبروی خود و خانواده اش را حفظ کند اجر و پاداشش از رزمنده ای که در راه خدا جنگ می کند بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند دشمن بنده ای است که زیاد می خوابد و بیکار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در معاش دنیوی خود تنبلی مکن که سربار دیگران باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طلب روزی و نیازهای زندگی تنبلی نکنید ، چرا که پدران و نیاکان ما به دنبال آن می دویدند و آن را طلب می کردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به تقوای الهی و پارسایی و کوشش سفارش می کنم و بدان که کوششی که در آن پارسایی نباشد ، سودی نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که خود را برای روزی خانواده اش به زحمت می اندازد و کار می کند مانند رزمنده ایست که در راه خدا می جنگد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در خط مقدم جبهه ، درگیری شروع شد ، باز هم کار کردن و طلب روزی را در آن روز ترک نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس دنبال تجارت رود از مردم بی نیاز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کردن کسب و کار ، عقل را کم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز زیرا که این دو خصلت تو را از بهره دنیا و آخرت باز می دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مردی را که در کار دنیایش تنبل باشد مبغوض میدارم و کسی که در کار دنیا تنبل باشد ، در کار آخرتش تنبل تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز ، زیرا که این دو کلید هر بدی می باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار خدایا ، من از غم و اندوه و ناتوانی و تنبلی به تو پناه می برم