بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس معاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس جز با اجراى حدود و احكام خدا خوشبخت نمى ‏شود و جز با ضايع كردن آن بدبخت نمى‏ گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توفيق [انجام كار نيك] از خوشبختى و بى توفيقى از بدبختى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه حقيقت خوشبختى آن است كه پايان كار انسان خوشبختى باشد و حقيقت بدبختى آن است كه كار انسان به بدبختى خاتمه يابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس جز با اطاعت خدا خوشبخت نمى‏شود و جز با معصيت خدا بدبخت نمى‏گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس براى اصلاح خود، خويشتن را به زحمت بيندازد، خوشبخت مى‏ شود هر كس خود را در لذت‏ها رها كند، بدبخت مى‏ گردد و بى ‏بهره مى‏ ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس وصيت ميت را در كار حج بر عهده بگيرد، نبايد در آن كوتاهى كند، زيرا عقوبت آن سخت و پشيمانى‏ اش طولانى است. از وصيت ميت جز بدبخت كوتاهى نكند و به آن جز خوشبخت عمل ننمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من براى هر قومى راهنمايى قرار دادم، كه خوشبختان را به وسيله آن هدايت مى‏كنم و حجتى براى بدبختان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت‏ترين مردم پادشاهانند.... و خوشبخت ‏ترين مردم كسى است كه با مردم بزرگوار معاشرت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش پيشواى عمل و عمل پيرو آن است. به خوشبختان دانش الهام مى ‏شود و بدبختان از آن محرومند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه كسى مستحق دوستى خداوند و خوشبختى باشد، مرگ در برابر چشمان او مى‏ آيد و آرزو پشت سرش مى ‏رود و هرگاه مستحق دوستى شيطان و بدبختى باشد، آرزو پيش چشم او ، و مرگ پشت سرش قرار مى ‏گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چيز از خوشبختى و چهار چيز از بدبختى است: چهار چيز خوشبختى: همسر خوب، خانه بزرگ، همسايه خوب و سوارى نيكو است و چهار چيز بدبختى: همسايه بد، همسر بد، خانه كوچك و سوارى بد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوشبختى انسان درخواست خير از خداوند و خشنودى به خواست اوست و از بدبختى انسان است كه از خدا درخواست خير نكند و به خواست او ناخشنود باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منافق به آنچه مؤمنان بواسطه آن خوشبخت مى‏ شوند، ميلى ندارد، و خوشبخت سفارش به تقوا را مى‏ پذيرد هر چَند مخاطب موعظه، كس ديگرى باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه بجا، نيكوكارى، نيكى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوش بختى تبديل و عمر را زياد و از پيشامدهاى بد جلوگيرى مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجل ، دژى استوار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگهبانى اجل، كافى است.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس معاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس جز با اجراى حدود و احكام خدا خوشبخت نمى ‏شود و جز با ضايع كردن آن بدبخت نمى‏ گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توفيق [انجام كار نيك] از خوشبختى و بى توفيقى از بدبختى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه حقيقت خوشبختى آن است كه پايان كار انسان خوشبختى باشد و حقيقت بدبختى آن است كه كار انسان به بدبختى خاتمه يابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس جز با اطاعت خدا خوشبخت نمى‏شود و جز با معصيت خدا بدبخت نمى‏گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس براى اصلاح خود، خويشتن را به زحمت بيندازد، خوشبخت مى‏ شود هر كس خود را در لذت‏ها رها كند، بدبخت مى‏ گردد و بى ‏بهره مى‏ ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس وصيت ميت را در كار حج بر عهده بگيرد، نبايد در آن كوتاهى كند، زيرا عقوبت آن سخت و پشيمانى‏ اش طولانى است. از وصيت ميت جز بدبخت كوتاهى نكند و به آن جز خوشبخت عمل ننمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من براى هر قومى راهنمايى قرار دادم، كه خوشبختان را به وسيله آن هدايت مى‏كنم و حجتى براى بدبختان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت‏ترين مردم پادشاهانند.... و خوشبخت ‏ترين مردم كسى است كه با مردم بزرگوار معاشرت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش پيشواى عمل و عمل پيرو آن است. به خوشبختان دانش الهام مى ‏شود و بدبختان از آن محرومند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه كسى مستحق دوستى خداوند و خوشبختى باشد، مرگ در برابر چشمان او مى‏ آيد و آرزو پشت سرش مى ‏رود و هرگاه مستحق دوستى شيطان و بدبختى باشد، آرزو پيش چشم او ، و مرگ پشت سرش قرار مى ‏گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چيز از خوشبختى و چهار چيز از بدبختى است: چهار چيز خوشبختى: همسر خوب، خانه بزرگ، همسايه خوب و سوارى نيكو است و چهار چيز بدبختى: همسايه بد، همسر بد، خانه كوچك و سوارى بد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوشبختى انسان درخواست خير از خداوند و خشنودى به خواست اوست و از بدبختى انسان است كه از خدا درخواست خير نكند و به خواست او ناخشنود باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منافق به آنچه مؤمنان بواسطه آن خوشبخت مى‏ شوند، ميلى ندارد، و خوشبخت سفارش به تقوا را مى‏ پذيرد هر چَند مخاطب موعظه، كس ديگرى باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه بجا، نيكوكارى، نيكى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوش بختى تبديل و عمر را زياد و از پيشامدهاى بد جلوگيرى مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجل ، دژى استوار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگهبانى اجل، كافى است.