بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده اند پس هر كس براى خدا تواضع كند، او را بالا برند و هر كس تكبر ورزد او را پَست گردانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاسخ كسى كه به ايشان گفت: در وجود شما تكبّر است، فرمودند: هرگز، تكبّر تنها از آن خداست. اما در وجود من، عزّت است. خداى متعال فرموده است: «و عزّت از آن خدا و پيامبر او و مؤمنان است».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه خوش دارم مرد با خوشحالى و افتخار چيزى را با دست خودش براى خانواده اش ببرد و بدين وسيله تكبر را از خود دور كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شگفتم از شخص متكبّر، كه ديروز نطفه اى بوده و فردا لاشه اى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نيست كه تكبّر ورزد، مگر بر اثر خوارى و حقارتى است كه در خود مى بيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا شما را از اهل دوزخ آگاه نكنم؟ هر درشتخوىِ خشنِ متكبّر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرص و تكبّر و حسادت، انگيزه هاى فرورفتن در گناهانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكبر، اين است كه مردم را تحقير كنى و حق را خوار شمارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت شرافت و بزرگی ، به خود نازیدن و خود بزرگ بینی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت دینداری حسد و خودبینی و فخر فروشی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطایی که باعث ناراحتی تو شود، نزد خداوند از کار نیکی که باعث عجب تو شود بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گناهی برای مومن از عجب بهتر بود، خداوند عز و جل هرگز بنده مومن را به گناه گرفتار نمی کرد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند می دانست که برای شخص مومن گناه از عجب بهتر است و اگر این طور نبود، شخص مومن هیچ وقت آلوده به گناه نمی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عهد و پیمان خود را رعایت نکند به خدا یقین ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است, و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است و به فـرزنـد آدم چیزى بـالاتـر از یقیـن داده نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمل اندک و بادوام که بر پایه یقین باشد و در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده اند پس هر كس براى خدا تواضع كند، او را بالا برند و هر كس تكبر ورزد او را پَست گردانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاسخ كسى كه به ايشان گفت: در وجود شما تكبّر است، فرمودند: هرگز، تكبّر تنها از آن خداست. اما در وجود من، عزّت است. خداى متعال فرموده است: «و عزّت از آن خدا و پيامبر او و مؤمنان است».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه خوش دارم مرد با خوشحالى و افتخار چيزى را با دست خودش براى خانواده اش ببرد و بدين وسيله تكبر را از خود دور كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شگفتم از شخص متكبّر، كه ديروز نطفه اى بوده و فردا لاشه اى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نيست كه تكبّر ورزد، مگر بر اثر خوارى و حقارتى است كه در خود مى بيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا شما را از اهل دوزخ آگاه نكنم؟ هر درشتخوىِ خشنِ متكبّر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرص و تكبّر و حسادت، انگيزه هاى فرورفتن در گناهانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكبر، اين است كه مردم را تحقير كنى و حق را خوار شمارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت شرافت و بزرگی ، به خود نازیدن و خود بزرگ بینی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفت دینداری حسد و خودبینی و فخر فروشی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطایی که باعث ناراحتی تو شود، نزد خداوند از کار نیکی که باعث عجب تو شود بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گناهی برای مومن از عجب بهتر بود، خداوند عز و جل هرگز بنده مومن را به گناه گرفتار نمی کرد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند می دانست که برای شخص مومن گناه از عجب بهتر است و اگر این طور نبود، شخص مومن هیچ وقت آلوده به گناه نمی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عهد و پیمان خود را رعایت نکند به خدا یقین ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است, و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است و به فـرزنـد آدم چیزى بـالاتـر از یقیـن داده نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمل اندک و بادوام که بر پایه یقین باشد و در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است.