بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى معلم به كودك بگويد: بگو بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم و كودك آن را تكرار كند خداوند براى كودك و پدر و مادرش و معلم، برائت از آتش در نظر خواهد گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش، نابود كننده نادانى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شايسته بهره مند مى سازد تا همه آنان را وارد بهشت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است كه عاقل ، از مستى ثروت، قدرت ، دانش ، ستايش و مستى جوانى بپرهيزد، چرا كه هر يك را بادهاى پليدى است كه عقل را نابود مى‏كند و وقار و هيبت را كم مى‏نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين علم آن است كه مفيد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى معلم به كودك بگويد: بگو بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم و كودك آن را تكرار كند خداوند براى كودك و پدر و مادرش و معلم، برائت از آتش در نظر خواهد گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش، نابود كننده نادانى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شايسته بهره مند مى سازد تا همه آنان را وارد بهشت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است كه عاقل ، از مستى ثروت، قدرت ، دانش ، ستايش و مستى جوانى بپرهيزد، چرا كه هر يك را بادهاى پليدى است كه عقل را نابود مى‏كند و وقار و هيبت را كم مى‏نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين علم آن است كه مفيد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.