بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن نه بدى مى كند و نه معذرت مى خواهد و منافق هر روز بدى مى كند و معذرت مى خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن از اندك خدا خشنود مى شود و بسيارش او را ناراحت نمى كند و منافق از اندك خدا ناخشنود مى شود و بسيارش هم او را خشنود نمى سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن زود خشنود و دير ناراحت مى شود و منافق زود ناراحت و دير خشنود مى گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با اين شمشيرم بر بينى مؤمن بزنم كه مرا دشمن بدارد با من دشمنى نمى كند و اگر همه دنيا را به منافق بدهم تا مرا دوست بدارد هيچگاه دوستم نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن در گرفتارى صبور است، و منافق در گرفتارى بى تاب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت مؤمن تفكر و سكوت منافق غفلت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه مؤمن عبرت آميز و نگاه منافق سرگرمى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرهيزكارى مؤمن در رفتارش آشكار مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن شرمناك توانگر يقين دان پرهيزگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن بازگشت كننده به خدا، آمرزش خواه و توبه كننده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروت فراوان، دشمن مؤمنان و پيشواى منافقان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر زبان مؤمن نورى (الهى) است و درخشان و برزبان منافق شيطانى است كه سخن مى گويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاسگزارى مؤمن در كردارش آشكار مى شود، [امّا سپاسگزارى منافق از زبانش فراتر نمى رود].

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمل مؤمن يقين ديده مى شود و در عمل منافق شك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن هرگاه سخن گويد ياد (خدا) مى كند و منافق هرگاه سخن گويد بيهوده گويى مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن هنگام بى نيازى شكر مى گزارد و منافق هرگاه بى نياز شود طغيان مى كند.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن نه بدى مى كند و نه معذرت مى خواهد و منافق هر روز بدى مى كند و معذرت مى خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن از اندك خدا خشنود مى شود و بسيارش او را ناراحت نمى كند و منافق از اندك خدا ناخشنود مى شود و بسيارش هم او را خشنود نمى سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن زود خشنود و دير ناراحت مى شود و منافق زود ناراحت و دير خشنود مى گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با اين شمشيرم بر بينى مؤمن بزنم كه مرا دشمن بدارد با من دشمنى نمى كند و اگر همه دنيا را به منافق بدهم تا مرا دوست بدارد هيچگاه دوستم نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن در گرفتارى صبور است، و منافق در گرفتارى بى تاب.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت مؤمن تفكر و سكوت منافق غفلت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه مؤمن عبرت آميز و نگاه منافق سرگرمى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرهيزكارى مؤمن در رفتارش آشكار مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن شرمناك توانگر يقين دان پرهيزگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن بازگشت كننده به خدا، آمرزش خواه و توبه كننده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروت فراوان، دشمن مؤمنان و پيشواى منافقان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر زبان مؤمن نورى (الهى) است و درخشان و برزبان منافق شيطانى است كه سخن مى گويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاسگزارى مؤمن در كردارش آشكار مى شود، [امّا سپاسگزارى منافق از زبانش فراتر نمى رود].

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمل مؤمن يقين ديده مى شود و در عمل منافق شك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن هرگاه سخن گويد ياد (خدا) مى كند و منافق هرگاه سخن گويد بيهوده گويى مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن هنگام بى نيازى شكر مى گزارد و منافق هرگاه بى نياز شود طغيان مى كند.