بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانگرى مومن در بى نیازى از مردم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نیکو کاری اش او را شادمان کند و بدی اش وی را بد حال گرداند چنین کسی مومن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مومن چقدر زشت است که میل و رغبتی داشته باشد که او را به ذلت و خواری بکشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ديگر مردمان، به انصاف رفتار كن و با مؤمنان، به ايثار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مؤمن از شنيدن خير و خوبى سير نمى ‏شود، تا آن‏كه سرانجامش بهشت گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی مومن در چهره اوست و قوت او در دینش و اندوه او در دلش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداوند خوش گمان باش، زيرا خداى عزوجل مى‏ فرمايد: من نزد گمان بنده مؤمن خويش هستم، اگر به من خوش گمان باشد، به خوبى با او رفتار مى‏ كنم و اگر به من بدگمان باشد، به بدى با او رفتار مى ‏كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه اين زبان كليد همه خوبى‏ها و بدى‏ هاست پس شايسته است كه مؤمن زبان خود را مُهر و موم كند، همان گونه كه (صندوق) طلا و نقره خود را مُهر و موم مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين چيزى كه به مؤمن داده شده خوش اخلاقى و بدترين چيزى كه به انسان داده شده دلى بد در چهره‏اى زيباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ مؤمنى نيست مگر آن كه خداوند ايمان را همدم و آرامش‏بخش او قرار مى‏دهد، چنانچه حتى اگر در قله كوهى هم باشد، احساس تنهايى نمى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه مؤمن با برادر مؤمنش آرامش پيدا مى‏ كند، چنان كه تشنه، با آب خنك آرامش مى ‏يابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موعظه را بپذير و به آن عمل كن، زيرا موعظه نزد مؤمن از عسل ناب شيرين تر است و براى منافق از بالا رفتن از پله بر پير مرد كهنسال دشوارتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن را از سيمايش مى شناسيم و منافق را از نشانه هايش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن خوبى مى كند و مى گريد، ولى منافق بدى مى كند و مى خندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند اجابت دعاى مؤمن را به شوق (شنيدن) دعايش به تأخير مى اندازد و مى گويد: «صدايى است كه دوست دارم آن را بشنوم» و در اجابت دعاى منافق عجله مى كند و مى گويد: صدايى است كه از شنيدنش بدم مى آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن كم حرف و پر كار است و منافق پر حرف و كم كار.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس خدا و شناخت او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانگرى مومن در بى نیازى از مردم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نیکو کاری اش او را شادمان کند و بدی اش وی را بد حال گرداند چنین کسی مومن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای مومن چقدر زشت است که میل و رغبتی داشته باشد که او را به ذلت و خواری بکشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ديگر مردمان، به انصاف رفتار كن و با مؤمنان، به ايثار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مؤمن از شنيدن خير و خوبى سير نمى ‏شود، تا آن‏كه سرانجامش بهشت گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی مومن در چهره اوست و قوت او در دینش و اندوه او در دلش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداوند خوش گمان باش، زيرا خداى عزوجل مى‏ فرمايد: من نزد گمان بنده مؤمن خويش هستم، اگر به من خوش گمان باشد، به خوبى با او رفتار مى‏ كنم و اگر به من بدگمان باشد، به بدى با او رفتار مى ‏كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه اين زبان كليد همه خوبى‏ها و بدى‏ هاست پس شايسته است كه مؤمن زبان خود را مُهر و موم كند، همان گونه كه (صندوق) طلا و نقره خود را مُهر و موم مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين چيزى كه به مؤمن داده شده خوش اخلاقى و بدترين چيزى كه به انسان داده شده دلى بد در چهره‏اى زيباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ مؤمنى نيست مگر آن كه خداوند ايمان را همدم و آرامش‏بخش او قرار مى‏دهد، چنانچه حتى اگر در قله كوهى هم باشد، احساس تنهايى نمى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه مؤمن با برادر مؤمنش آرامش پيدا مى‏ كند، چنان كه تشنه، با آب خنك آرامش مى ‏يابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موعظه را بپذير و به آن عمل كن، زيرا موعظه نزد مؤمن از عسل ناب شيرين تر است و براى منافق از بالا رفتن از پله بر پير مرد كهنسال دشوارتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن را از سيمايش مى شناسيم و منافق را از نشانه هايش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن خوبى مى كند و مى گريد، ولى منافق بدى مى كند و مى خندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند اجابت دعاى مؤمن را به شوق (شنيدن) دعايش به تأخير مى اندازد و مى گويد: «صدايى است كه دوست دارم آن را بشنوم» و در اجابت دعاى منافق عجله مى كند و مى گويد: صدايى است كه از شنيدنش بدم مى آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن كم حرف و پر كار است و منافق پر حرف و كم كار.