بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس پندهای اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم ابراهيم با غيرت بود و من با غيرت تر از اويم. خدا بينى مؤمنى را كه غيرت ندارد، به خاك مى مالد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيرت مؤمن به خاطر خداوند سبحان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غيرت نابجا بپرهيز زيرا اين كار، زن درستكار را به انحراف و زن پاكدامن را به ترديد مى كشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا خداوند تبارک و تعالی با غيرت است و مردان غيور را دوست دارد و از همين رو، زشتى ها را چه آشكار و چه پنهان حرام كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندک بسنده کنید و تن به ذلت ندهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس به جز حق جویای عزت شود به ذلت در افتد و هر کس با حق عناد ورزد خوار گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار دو روز است، روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو، چون به سودت شد شادی مکن، و چون به زیانت گردید غم مخور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه از گرفتارى خود پرده بر دارد، به خوارى تن داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس آزادانه ذلّت را بپذيرد از ما خاندان نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار نيست كه مؤمن خود را خوار سازد ـ مفضل بن عمر مى گويد: ـ پرسيدم چگونه خود را خوار مى كند؟ فرمودند: دست به كارى زند كه موجب عذرخواهى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه آسان است مرگى كه در راه رسيدن به عزّت و احياى حق باشد، مرگ عزتمندانه جز زندگى جاويد و زندگى ذليلانه جز مرگ هميشگى نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از ترس ذلّت به سوى ذلّت مى شتابند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عزيزى كه تحت قدرت و سلطه اى باشد ذليل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به جز از خدا عزّت بجويد آن عزّت او را هلاك مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل بردبارى: آراسته شدن به خوبيها، هم نشينى با نيكان، ارجمند شدن، عزيز گشتن، رغبت به نيكى، نزديك شدن بردبار به درجات عالى، گذشت، آرامش  و تأنى، احسان  و خاموشى. اينها ثمره  بردبارى  عاقل  است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزّت پيوسته بى قرارى مى كند تا آن كه به خانه اى درآيد كه اهل آن چشم طمع به دست مردم نداشته باشند و در آن جا مستقر مى شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس پندهای اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم ابراهيم با غيرت بود و من با غيرت تر از اويم. خدا بينى مؤمنى را كه غيرت ندارد، به خاك مى مالد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيرت مؤمن به خاطر خداوند سبحان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غيرت نابجا بپرهيز زيرا اين كار، زن درستكار را به انحراف و زن پاكدامن را به ترديد مى كشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا خداوند تبارک و تعالی با غيرت است و مردان غيور را دوست دارد و از همين رو، زشتى ها را چه آشكار و چه پنهان حرام كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندک بسنده کنید و تن به ذلت ندهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس به جز حق جویای عزت شود به ذلت در افتد و هر کس با حق عناد ورزد خوار گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار دو روز است، روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو، چون به سودت شد شادی مکن، و چون به زیانت گردید غم مخور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه از گرفتارى خود پرده بر دارد، به خوارى تن داده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس آزادانه ذلّت را بپذيرد از ما خاندان نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار نيست كه مؤمن خود را خوار سازد ـ مفضل بن عمر مى گويد: ـ پرسيدم چگونه خود را خوار مى كند؟ فرمودند: دست به كارى زند كه موجب عذرخواهى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه آسان است مرگى كه در راه رسيدن به عزّت و احياى حق باشد، مرگ عزتمندانه جز زندگى جاويد و زندگى ذليلانه جز مرگ هميشگى نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از ترس ذلّت به سوى ذلّت مى شتابند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر عزيزى كه تحت قدرت و سلطه اى باشد ذليل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به جز از خدا عزّت بجويد آن عزّت او را هلاك مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل بردبارى: آراسته شدن به خوبيها، هم نشينى با نيكان، ارجمند شدن، عزيز گشتن، رغبت به نيكى، نزديك شدن بردبار به درجات عالى، گذشت، آرامش  و تأنى، احسان  و خاموشى. اينها ثمره  بردبارى  عاقل  است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزّت پيوسته بى قرارى مى كند تا آن كه به خانه اى درآيد كه اهل آن چشم طمع به دست مردم نداشته باشند و در آن جا مستقر مى شود.