بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس همنشینی و دوستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستى با شخص بى ‏ادب ، صميمانه نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاجز ترین مردم کسی است که از بدست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر کسی است که دوستان بدست آورده را از دست بدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 انسان زيرك، دوستش حق است و دشمنش باطل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امّت من تا هنگامى كه يكديگر را دوست بدارند، به يكديگر هديه دهند و امانتدارى كنند، در خير و خوبى خواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش اخلاقى  روزى  ها را زياد مى كند و ميان  دوستان  انس  و الفت  پديد مى آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده رويى و محبتت را براى عموم مردم و عدالت و انصافت را براى دشمنت بكار گير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست، كسى است كه از ظلم و تجاوزگرى باز دارد و بر انجام خوبى و نيكى يارى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز دوستى را يكرنگ مى سازد : هديه كردن عيب هاى يكديگر ، پاسداری در غیاب(و بدگويى نكردن) و يارى رساندن در سختى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در انتخاب برادران (دوستان) امتحان را مقدم ندارد، فريب خوردگى او را به مصاحبت با بدكاران مى كشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم نشين خوب، از تنهايى بهتر است و تنهايى از هم نشين بد بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم هزار دوست بگير كه هزار دوست هم كم است و يك دشمن مگير كه يك دشمن هم زياد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كه خداوند براى او خير بخواهد، دوستى شايسته نصيب وى خواهد نمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رعایت حرمت همسایه همانند احترام مادر لازم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، خوش اخلاقى و خوش همسايگى، شهرها را آباد و عمرها را زياد مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه را شرافتى است. شرافت خانه به وسعت حياط (قسمت جلوى خانه) و هم نشينان خوب است. و خانه را بركتى است، بركت خانه جايگاه خوب آن، وسعت محوطه آن و همسايگان خوب آن است.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس همنشینی و دوستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستى با شخص بى ‏ادب ، صميمانه نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاجز ترین مردم کسی است که از بدست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر کسی است که دوستان بدست آورده را از دست بدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 انسان زيرك، دوستش حق است و دشمنش باطل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امّت من تا هنگامى كه يكديگر را دوست بدارند، به يكديگر هديه دهند و امانتدارى كنند، در خير و خوبى خواهند بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش اخلاقى  روزى  ها را زياد مى كند و ميان  دوستان  انس  و الفت  پديد مى آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده رويى و محبتت را براى عموم مردم و عدالت و انصافت را براى دشمنت بكار گير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست، كسى است كه از ظلم و تجاوزگرى باز دارد و بر انجام خوبى و نيكى يارى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز دوستى را يكرنگ مى سازد : هديه كردن عيب هاى يكديگر ، پاسداری در غیاب(و بدگويى نكردن) و يارى رساندن در سختى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در انتخاب برادران (دوستان) امتحان را مقدم ندارد، فريب خوردگى او را به مصاحبت با بدكاران مى كشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم نشين خوب، از تنهايى بهتر است و تنهايى از هم نشين بد بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم هزار دوست بگير كه هزار دوست هم كم است و يك دشمن مگير كه يك دشمن هم زياد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كه خداوند براى او خير بخواهد، دوستى شايسته نصيب وى خواهد نمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رعایت حرمت همسایه همانند احترام مادر لازم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، خوش اخلاقى و خوش همسايگى، شهرها را آباد و عمرها را زياد مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه را شرافتى است. شرافت خانه به وسعت حياط (قسمت جلوى خانه) و هم نشينان خوب است. و خانه را بركتى است، بركت خانه جايگاه خوب آن، وسعت محوطه آن و همسايگان خوب آن است.