بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن ناسپاسى مى شود، زيرا خوبى او به درگاه خداى تعالى بالا مى رود و در ميان مردم شايع نمى شود، اما خوبى هاى كافر شايع مى شود چون براى مردم است و به درگاه الهى بالا نمى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا لعنت كند راهزنان نيكى را. سئوال شد راهزنان نيكى چه كسانى هستند؟ فرمودند: كسى كه به او نيكى شود، و او ناسپاسى كند، در نتيجه نيكوكار را از نيكى به ديگران باز دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عزّوجلّ دستور داد ... به سپاسگزارى از خود و از پدر و مادر، پس كسى كه از پدر و مادر خود سپاسگزارى نكند از خداوند سپاسگزارى نكرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در برابر خوبى اى كه به او شده همانند آن را انجام دهد آن را تلافى كرده است و اگر بيشتر از آن خوبى كند، سپاسگزارى نموده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاسگزاريت از كسى كه از تو ناخشنود است، سبب رفع ناراحتى و مهربانى او نسبت به تو مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاسگزارى تو از كسى كه از تو راضى است، موجب رضايت و وفادارى بيشتر او مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به كسى خوبى كردى در واقع با اين كار خود را گرامى داشته اى و به خودت آبرو داده اى، پس به سبب خوبى اى كه به خودت كرده اى از ديگران خواهان تشكر مباش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در مقابل خوبى مردم تشكر نكند، از خداى عزّوجلّ تشكر نكرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، با نيّت خوب و اخلاق خوب، به تمام آنچه در جستجوى آن است، از زندگى خوش و امنيت محيط و روزى زياد، دست مى‏يابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز است كه همه مردم به آنها نياز دارند: امنيّت، عدالت و آسايش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكى از موجبات مغفرت، سلام كردن و سخن نيكو گفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند غذا دادن و به همه سلام كردن را دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج چيز است كه تا زنده ام رهايشان نمى كنم... و سلام كردن به كودكان تا بعد از من سنّت شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام كننده، از تكبر به دور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخست سلام، سپس كلام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام میکند سواره بر پیاده و رهگذر بر نشسته و هنگام ملاقات جماعتی با جماعت دیگر سلام کند (گروه) کم بر (گروه) زیاد و هنگام ملاقات (شخص) واحدی با جماعت سلام کند (شخص) واحد بر جماعت

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن ناسپاسى مى شود، زيرا خوبى او به درگاه خداى تعالى بالا مى رود و در ميان مردم شايع نمى شود، اما خوبى هاى كافر شايع مى شود چون براى مردم است و به درگاه الهى بالا نمى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا لعنت كند راهزنان نيكى را. سئوال شد راهزنان نيكى چه كسانى هستند؟ فرمودند: كسى كه به او نيكى شود، و او ناسپاسى كند، در نتيجه نيكوكار را از نيكى به ديگران باز دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عزّوجلّ دستور داد ... به سپاسگزارى از خود و از پدر و مادر، پس كسى كه از پدر و مادر خود سپاسگزارى نكند از خداوند سپاسگزارى نكرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در برابر خوبى اى كه به او شده همانند آن را انجام دهد آن را تلافى كرده است و اگر بيشتر از آن خوبى كند، سپاسگزارى نموده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاسگزاريت از كسى كه از تو ناخشنود است، سبب رفع ناراحتى و مهربانى او نسبت به تو مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاسگزارى تو از كسى كه از تو راضى است، موجب رضايت و وفادارى بيشتر او مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به كسى خوبى كردى در واقع با اين كار خود را گرامى داشته اى و به خودت آبرو داده اى، پس به سبب خوبى اى كه به خودت كرده اى از ديگران خواهان تشكر مباش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در مقابل خوبى مردم تشكر نكند، از خداى عزّوجلّ تشكر نكرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، با نيّت خوب و اخلاق خوب، به تمام آنچه در جستجوى آن است، از زندگى خوش و امنيت محيط و روزى زياد، دست مى‏يابد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز است كه همه مردم به آنها نياز دارند: امنيّت، عدالت و آسايش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكى از موجبات مغفرت، سلام كردن و سخن نيكو گفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند غذا دادن و به همه سلام كردن را دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج چيز است كه تا زنده ام رهايشان نمى كنم... و سلام كردن به كودكان تا بعد از من سنّت شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام كننده، از تكبر به دور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخست سلام، سپس كلام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام میکند سواره بر پیاده و رهگذر بر نشسته و هنگام ملاقات جماعتی با جماعت دیگر سلام کند (گروه) کم بر (گروه) زیاد و هنگام ملاقات (شخص) واحدی با جماعت سلام کند (شخص) واحد بر جماعت