بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امام سجّاد عليه السلام عرض كردم: مرا از تمام دستورهاى دين آگاه كنيد امام عليه السلام فرمودند: حقگويى، قضاوت عادلانه و وفاى به عهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستى كه به عهد خود وفا نمى كند اعتماد نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعده اى نده كه از وفاى به آن اطمينان ندارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بپرهيز از خلف وعده كه آن موجب نفرت خدا و مردم از تو مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ يك از فرائض الهى همانند وفاى به عهد نيست كه مردم با همه خواسته هاى گوناگون و ديدگاه هاى مختلف، بيشتر بر آن اتّفاق نظر داشته باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه خصلت است كه در هر كس باشد (آثارش) به خود او بر مى گردد: ظلم كردن، فريب دادن و تخلّف از وعده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نكند، دروغ نگويد، خلف وعده ننمايد، جوانمرديش كامل، عدالتش آشكار، برادرى با او واجب و غيبتش حرام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، هرگاه وعده مى دهد بايد وفا كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز در هر کس باشد منافق است اگر چه نماز بخواند و روزه بگیرد 1 - سخن به دروغ بگوید . 2 - از وعده تخلف کند .3 - در امانت خیانت نماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز است كه ترك آن براى هيچ كس جايز نيست: نيكى به پدر و مادر مسلمان باشند يا كافر، وفاى به عهد با مسلمان يا كافر و اداى امانت به مسلمان يا كافر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا ایشان به بعضى از شيعيان خود فرمودند: بر شما لازم است پرهيزكارى و تلاش و راستگويى و امانت دارى و چنگ زدن به مذهب خود، زيرا هر يك از شما به هنگام جان دادن، غبطه او را خواهند خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما نيست كسى كه امانت را كوچك بشمارد و از آن مواظبت نكند و در معرض تلف شدن قرار بدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به فردى غير امين امانت بسپارد، خداوند ضامن او نيست، زيرا او را از امانت سپارى به غير امين بازداشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص به ستوه آمده و رنجيده را امين مشمار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقواى الهى پيشه كنيد و امانت را به كسى كه شما را امين دانسته است، باز گردانيد، زيرا حتّى اگر قاتل اميرالمؤمنين عليه السلام امانتى را به من بسپرد هر آينه آن را به او بر مى گردانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا! با غرق كردن من در ناز و نعمت، مرا به پرتگاه عذاب خويش مَكشان و با بلايا (گرفتارى‏ها) ادبم مكن.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امام سجّاد عليه السلام عرض كردم: مرا از تمام دستورهاى دين آگاه كنيد امام عليه السلام فرمودند: حقگويى، قضاوت عادلانه و وفاى به عهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستى كه به عهد خود وفا نمى كند اعتماد نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعده اى نده كه از وفاى به آن اطمينان ندارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بپرهيز از خلف وعده كه آن موجب نفرت خدا و مردم از تو مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ يك از فرائض الهى همانند وفاى به عهد نيست كه مردم با همه خواسته هاى گوناگون و ديدگاه هاى مختلف، بيشتر بر آن اتّفاق نظر داشته باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه خصلت است كه در هر كس باشد (آثارش) به خود او بر مى گردد: ظلم كردن، فريب دادن و تخلّف از وعده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نكند، دروغ نگويد، خلف وعده ننمايد، جوانمرديش كامل، عدالتش آشكار، برادرى با او واجب و غيبتش حرام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، هرگاه وعده مى دهد بايد وفا كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز در هر کس باشد منافق است اگر چه نماز بخواند و روزه بگیرد 1 - سخن به دروغ بگوید . 2 - از وعده تخلف کند .3 - در امانت خیانت نماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز است كه ترك آن براى هيچ كس جايز نيست: نيكى به پدر و مادر مسلمان باشند يا كافر، وفاى به عهد با مسلمان يا كافر و اداى امانت به مسلمان يا كافر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا ایشان به بعضى از شيعيان خود فرمودند: بر شما لازم است پرهيزكارى و تلاش و راستگويى و امانت دارى و چنگ زدن به مذهب خود، زيرا هر يك از شما به هنگام جان دادن، غبطه او را خواهند خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما نيست كسى كه امانت را كوچك بشمارد و از آن مواظبت نكند و در معرض تلف شدن قرار بدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به فردى غير امين امانت بسپارد، خداوند ضامن او نيست، زيرا او را از امانت سپارى به غير امين بازداشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخص به ستوه آمده و رنجيده را امين مشمار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقواى الهى پيشه كنيد و امانت را به كسى كه شما را امين دانسته است، باز گردانيد، زيرا حتّى اگر قاتل اميرالمؤمنين عليه السلام امانتى را به من بسپرد هر آينه آن را به او بر مى گردانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا! با غرق كردن من در ناز و نعمت، مرا به پرتگاه عذاب خويش مَكشان و با بلايا (گرفتارى‏ها) ادبم مكن.