بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام هفتاد ثواب دارد كه شصت و نه تاى آن براى سلام كننده است و يكى براى جواب دهنده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزديكترين مردم به خدا و رسول او كسى است كه آغازگر سلام باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن ناخنها درد بزرگ را مانع مى شود و روزى را زياد مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در روز جمعه ناخن‏ هايش را كوتاه كند، عمر و مالش زياد مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را چه شده است وقتى بر من وارد مى شويد، مى بينمتان كه دندان هايتان جرم گرفته و زرد و موهايتان ژوليده است. چرا مسواك نمى زنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى مسواك مى كنيد از عرض، دندان ها را مسواك بزنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از غذا زبان را دور دهان بگردان، هرچه با زبان درآمد فرو ببر، و آنچه را با خلال بيرون آوردى از دهان بيرون افكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلال كنيد كه بدترين چيز نزد فرشتگان اين است كه لاى دندانهاى بنده اى مانده غذا ببينند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسواك زدن، نور چشم را زياد مى كند، مو را پر پشت مى نمايد و آبريزش چشم را برطرف مى سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسواك زدن سبب خشنودى خداوند، اجراى سنت پيغمبر و وسيله خوش بويى و پاكيزگى دهان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسواك كنيد كه مسواك زدن خوب چيزى است لثه را محكم مى كند، بوى دهان را مى برد، معده را اصلاح مى كند، درجات بهشت را مى افزايد، پروردگار را خشنود مى كند و شيطان را به خشم مى آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جبرئيل پيوسته مرا به مسواك سفارش مى كرد تا جايى كه ترسيدم (از كثرت مسواك زدن) دندانهايم سائيده شود و از بين برود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم نتايج و خواص مسواك كردن را بدانند هيچ گاه مسواك را از خود جدا نمى كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على خداوند رحمت كند پدر و مادرى را كه فرزند خويش را بر نيكى كردن به خودشان يارى كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هنگامى كه كودكانمان هفت ساله مى شوند به اندازه اى كه طاقت دارند آنان را به انجام نماز و روزه فرمان مى دهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزير است.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس مصالح اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام هفتاد ثواب دارد كه شصت و نه تاى آن براى سلام كننده است و يكى براى جواب دهنده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزديكترين مردم به خدا و رسول او كسى است كه آغازگر سلام باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن ناخنها درد بزرگ را مانع مى شود و روزى را زياد مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در روز جمعه ناخن‏ هايش را كوتاه كند، عمر و مالش زياد مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما را چه شده است وقتى بر من وارد مى شويد، مى بينمتان كه دندان هايتان جرم گرفته و زرد و موهايتان ژوليده است. چرا مسواك نمى زنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى مسواك مى كنيد از عرض، دندان ها را مسواك بزنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از غذا زبان را دور دهان بگردان، هرچه با زبان درآمد فرو ببر، و آنچه را با خلال بيرون آوردى از دهان بيرون افكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلال كنيد كه بدترين چيز نزد فرشتگان اين است كه لاى دندانهاى بنده اى مانده غذا ببينند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسواك زدن، نور چشم را زياد مى كند، مو را پر پشت مى نمايد و آبريزش چشم را برطرف مى سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسواك زدن سبب خشنودى خداوند، اجراى سنت پيغمبر و وسيله خوش بويى و پاكيزگى دهان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسواك كنيد كه مسواك زدن خوب چيزى است لثه را محكم مى كند، بوى دهان را مى برد، معده را اصلاح مى كند، درجات بهشت را مى افزايد، پروردگار را خشنود مى كند و شيطان را به خشم مى آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جبرئيل پيوسته مرا به مسواك سفارش مى كرد تا جايى كه ترسيدم (از كثرت مسواك زدن) دندانهايم سائيده شود و از بين برود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم نتايج و خواص مسواك كردن را بدانند هيچ گاه مسواك را از خود جدا نمى كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على خداوند رحمت كند پدر و مادرى را كه فرزند خويش را بر نيكى كردن به خودشان يارى كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هنگامى كه كودكانمان هفت ساله مى شوند به اندازه اى كه طاقت دارند آنان را به انجام نماز و روزه فرمان مى دهيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزير است.