بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که به پدر و مادر خود - اگر چه به وی ستم کرده باشند - با نگاه غضب آلود بنگرد خداوند نمازش را نمی پذیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزردن و نافرمانى [پدر و مادر]، ندارى مى ‏آورد و به خوارى مى ‏كشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه به پدر و مادرش نيكى كندخداوند بر عمرش افزوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نارضایتی پدر و مادر ، کم توانی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت می کشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرزندی که عاق (والدین) شده گفته می شود: هر کاری می خواهی انجام بده که من تو را نمی آمرزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پدر و مادر خود نيكى كنيد تا فرزندانتان به شما نيكى كنند و به زنان مردم عفّت ورزيد تا زنانتان عفّت ورزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دو چيز را خداوند در اين جهان كيفر مى ‏دهد تعدى و ناسپاسى پدر و مادر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز است كه ترك آن براى هيچ كس جايز نيست: نيكى به پدر و مادر نیکو کار باشند يا فاجر ، وفاى به عهد با نیکو کار يا فاجر و اداى امانت به نیکو کار يا فاجر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوست دارى كه خداوند عمرت را زياد كند، پدر و مادرت را شاد كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه بجا، نيكوكارى، نيكى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوش‏بختى تبديل و عمر را زياد و از پيشامدهاى بد جلوگيرى مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه بجا و نيكوكارى و نيكى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوشبختى تبديل و عمر را زياد و از مرگ بد جلوگيرى مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه دادن ده حسنه، قرض دادن هجده حسنه، رابطه با برادران (دينى) بيست حسنه و صله رحم بيست و چهار حسنه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم محبّت آور است و دشمن را خوار مى گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صدقه و صله رحم گناهان خود را پاك كنيد و خود را محبوب پروردگارتان گردانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم نعمت ها را فراوان مى كند و سختى ها را از بين مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثواب صله رحم سريع تر از هر كار خيرى به صاحبش مى رسد.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که به پدر و مادر خود - اگر چه به وی ستم کرده باشند - با نگاه غضب آلود بنگرد خداوند نمازش را نمی پذیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزردن و نافرمانى [پدر و مادر]، ندارى مى ‏آورد و به خوارى مى ‏كشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه به پدر و مادرش نيكى كندخداوند بر عمرش افزوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نارضایتی پدر و مادر ، کم توانی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت می کشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرزندی که عاق (والدین) شده گفته می شود: هر کاری می خواهی انجام بده که من تو را نمی آمرزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پدر و مادر خود نيكى كنيد تا فرزندانتان به شما نيكى كنند و به زنان مردم عفّت ورزيد تا زنانتان عفّت ورزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دو چيز را خداوند در اين جهان كيفر مى ‏دهد تعدى و ناسپاسى پدر و مادر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز است كه ترك آن براى هيچ كس جايز نيست: نيكى به پدر و مادر نیکو کار باشند يا فاجر ، وفاى به عهد با نیکو کار يا فاجر و اداى امانت به نیکو کار يا فاجر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوست دارى كه خداوند عمرت را زياد كند، پدر و مادرت را شاد كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه بجا، نيكوكارى، نيكى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوش‏بختى تبديل و عمر را زياد و از پيشامدهاى بد جلوگيرى مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه بجا و نيكوكارى و نيكى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوشبختى تبديل و عمر را زياد و از مرگ بد جلوگيرى مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه دادن ده حسنه، قرض دادن هجده حسنه، رابطه با برادران (دينى) بيست حسنه و صله رحم بيست و چهار حسنه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم محبّت آور است و دشمن را خوار مى گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صدقه و صله رحم گناهان خود را پاك كنيد و خود را محبوب پروردگارتان گردانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم نعمت ها را فراوان مى كند و سختى ها را از بين مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثواب صله رحم سريع تر از هر كار خيرى به صاحبش مى رسد.