بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه جوان را توبيخ كردى ، برخى خطاهاى او را ناديده بگير، تا توبيخ تو، او را به مقابله وادار نسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه زيباست، ولى در جوانی زيباتر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانى زياد عبادت مى كردم. پدرم به من فرمود: فرزندم! كمتر عبادت كن، زيرا خداوند عزوجل ، اگر بنده اى را دوست بدارد، با عبادت كم هم از او خشنود مى گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين جوانانِ شما آنان اند كه خود را به سبك بزرگسالان بيارايند و بدترين بزرگسالان ، كسانى اند كه خود را شبيه جوانان كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياران مهدى(عج) جوان اند و كهن سالان در ميان آنان كم اند، مانند سُرمه در چشم و نمك در زاد و توشه، كه كمترين قسمت توشه، نمك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانان را به مباحثه و مناظره، و ميان سالان را به انديشيدن، و پيران را به سكوت، فرمان دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِدان كه جوانِ خوش اخلاق، كليد خوبى ها و قفل بدى هاست و جوانِ بداخلاق، قفل خوبى ها و كليد بدى هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است كه عاقل، از مستى ثروت، قدرت، دانش، ستايش و مستى جوانى بپرهيزد، چرا كه هر يك را بادهاى پليدى است كه عقل را نابود مى كند و وقار و هيبت را كم مى نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى گروه جوانان! ازدواج كنيد. اگر نمى توانيد، روزه بگيريد، كه روزه مهارِ شهوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آيه سهم خود را از دنيا فراموش مكن : [يعنى] سلامتى، توانايى، فرصت، جوانى و شادابى ات را فراموش مكن، تا با آنها، آخرت را به دست آورى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على! چهار چيز را پيش از چهار چيز درياب : جوانى ات را پيش از پيرى؛ و سلامتى ات را پيش از بيمارى؛ و ثروتت را پيش از فقر و زندگى ات را پيش از مرگ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در جوانى اش بياموزد، آموخته اش مانند نقش بر سنگ است و هر كس در بزرگ سالى بياموزد، مانند نوشتن بر روى آب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند جوانى كه جوانى اش را در اطاعت از او بگذراند دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايسته ترين چيزهايى كه نوجوانان بايد بياموزند، آن چيزهايى هستند كه هنگام بزرگسالى به آنها نياز دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردى به رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض كرد: حقّ اين فرزند بر من چيست؟ پيامبر فرمودند: اسم نيكو برايش انتخاب كنى و به خوبى او را تربيت نمايى و به كارى مناسب و پسنديده بگمارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحميل نكنيد زيرا آنان براى زمانى غير از زمان شما آفريده شده اند.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه جوان را توبيخ كردى ، برخى خطاهاى او را ناديده بگير، تا توبيخ تو، او را به مقابله وادار نسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه زيباست، ولى در جوانی زيباتر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانى زياد عبادت مى كردم. پدرم به من فرمود: فرزندم! كمتر عبادت كن، زيرا خداوند عزوجل ، اگر بنده اى را دوست بدارد، با عبادت كم هم از او خشنود مى گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين جوانانِ شما آنان اند كه خود را به سبك بزرگسالان بيارايند و بدترين بزرگسالان ، كسانى اند كه خود را شبيه جوانان كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياران مهدى(عج) جوان اند و كهن سالان در ميان آنان كم اند، مانند سُرمه در چشم و نمك در زاد و توشه، كه كمترين قسمت توشه، نمك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانان را به مباحثه و مناظره، و ميان سالان را به انديشيدن، و پيران را به سكوت، فرمان دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِدان كه جوانِ خوش اخلاق، كليد خوبى ها و قفل بدى هاست و جوانِ بداخلاق، قفل خوبى ها و كليد بدى هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است كه عاقل، از مستى ثروت، قدرت، دانش، ستايش و مستى جوانى بپرهيزد، چرا كه هر يك را بادهاى پليدى است كه عقل را نابود مى كند و وقار و هيبت را كم مى نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى گروه جوانان! ازدواج كنيد. اگر نمى توانيد، روزه بگيريد، كه روزه مهارِ شهوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آيه سهم خود را از دنيا فراموش مكن : [يعنى] سلامتى، توانايى، فرصت، جوانى و شادابى ات را فراموش مكن، تا با آنها، آخرت را به دست آورى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى على! چهار چيز را پيش از چهار چيز درياب : جوانى ات را پيش از پيرى؛ و سلامتى ات را پيش از بيمارى؛ و ثروتت را پيش از فقر و زندگى ات را پيش از مرگ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در جوانى اش بياموزد، آموخته اش مانند نقش بر سنگ است و هر كس در بزرگ سالى بياموزد، مانند نوشتن بر روى آب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند جوانى كه جوانى اش را در اطاعت از او بگذراند دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايسته ترين چيزهايى كه نوجوانان بايد بياموزند، آن چيزهايى هستند كه هنگام بزرگسالى به آنها نياز دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردى به رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض كرد: حقّ اين فرزند بر من چيست؟ پيامبر فرمودند: اسم نيكو برايش انتخاب كنى و به خوبى او را تربيت نمايى و به كارى مناسب و پسنديده بگمارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحميل نكنيد زيرا آنان براى زمانى غير از زمان شما آفريده شده اند.