بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما نيست كسى كه به بزرگسالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما مهربان نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس پيرى را كه موى خود را در اسلام سپيد كرده است حرمت نهد، خداوند از هراس روز قيامت امانش دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق آنکه بزرگتر است این است که او را به خاطر سنش احترام کنی و او را به خاطر اینکه برتو در مسلمانی پیشی داشته است، بزرگ شماری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مولود را روز هفتم نامگذاری کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازى گوشى كودك در خردسالى اش مايه فزونى عقل در بزرگسالى اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب است بچّه در كودكى بازى‏گوش باشد تا در بزرگ‏سالى بردبار گردد و شايسته نيست كه جز اين باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودكان را دوست بداريد و با آنان مهربان باشيد و هرگاه به آنان وعده داديد ، به آن وفا كنيد ، زيرا آنان ، روزى دهنده خود را كسى غير از شما نمى ‏دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در خردسالى سئوال كند، در بزرگ‏سالى ‏اش پاسخ مى ‏دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با كودك سروكار دارد ، با او كودكانه رفتار كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيرخوارى ، 21 ماه است . پس هر چه كم شود ، ظلم بر كودك است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى كودك ، هيچ شيرى بهتر از شير مادرش نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ‏اى كه كودك در آن نباشد ، بركت ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بركت ‏ترين زنان، كم نفقه ترین آنان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه از ترس تنگدستى ازدواج نكند، همانا به خداوند سوء ظن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه ازدواج كند، نصف عبادت به او داده شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جوانى كه در سن كم ازدواج كند ، شيطان فرياد بر مى‏آورد كه : واى برمن ، واى بر من! دو سوم دينش را از دستبرد من ، مصون نگه داشت . پس بنده بايد براى حفظ يك سومِ باقى مانده دينش ، تقواى الهى پيشه سازد

گروه پیامک حدیث اجتماعی / اس ام اس خانواده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما نيست كسى كه به بزرگسالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما مهربان نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس پيرى را كه موى خود را در اسلام سپيد كرده است حرمت نهد، خداوند از هراس روز قيامت امانش دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق آنکه بزرگتر است این است که او را به خاطر سنش احترام کنی و او را به خاطر اینکه برتو در مسلمانی پیشی داشته است، بزرگ شماری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مولود را روز هفتم نامگذاری کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازى گوشى كودك در خردسالى اش مايه فزونى عقل در بزرگسالى اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب است بچّه در كودكى بازى‏گوش باشد تا در بزرگ‏سالى بردبار گردد و شايسته نيست كه جز اين باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودكان را دوست بداريد و با آنان مهربان باشيد و هرگاه به آنان وعده داديد ، به آن وفا كنيد ، زيرا آنان ، روزى دهنده خود را كسى غير از شما نمى ‏دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در خردسالى سئوال كند، در بزرگ‏سالى ‏اش پاسخ مى ‏دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با كودك سروكار دارد ، با او كودكانه رفتار كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيرخوارى ، 21 ماه است . پس هر چه كم شود ، ظلم بر كودك است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى كودك ، هيچ شيرى بهتر از شير مادرش نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ‏اى كه كودك در آن نباشد ، بركت ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بركت ‏ترين زنان، كم نفقه ترین آنان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه از ترس تنگدستى ازدواج نكند، همانا به خداوند سوء ظن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه ازدواج كند، نصف عبادت به او داده شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جوانى كه در سن كم ازدواج كند ، شيطان فرياد بر مى‏آورد كه : واى برمن ، واى بر من! دو سوم دينش را از دستبرد من ، مصون نگه داشت . پس بنده بايد براى حفظ يك سومِ باقى مانده دينش ، تقواى الهى پيشه سازد