بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيبت آن است كه درباره برادرت چيزى بگويى كه خداوند آن را پوشيده نگه داشته است، اما (گفتن) خصلتهاى آشكارى چون تندخويى و شتابزدگى غيبت نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشان منافق سه چیز است: 1 - سخن به دروغ بگوید . 2 - از وعده تخلف کند .3 - در امانت خیانت نماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز است كه در هر كس باشد منافق است اگر چه روزه دارد و نماز بخواند و حج و عمره كند و بگويد من مسلمانم، كسى كه هنگام سخن گفتن دروغ بگويد و وقتى كه وعده دهد تخلف نمايد و چون امانت بگيرد، خيانت نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس راستگوتر است سخن مردم را بيشتر باور مى كند و هر كس دروغگوتر است مردم را بيشتر دروغگو مى داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو امانتدار نيست و بدكار، نگهدارنده اسرار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ در دنيا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چيز از دروغ جدا نمى شود: بسيار وعده دادن و به شدت عذرخواهى نمودن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه را شنيدى براى مردم بازگو مكن، كه همين براى دروغگويى (تو) كافى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه خداوند عزوجل براى شر قفل هايى گذارد و كليد آن قفل ها را شراب قرار داد و دروغ از شراب بدتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پلیدیها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندادن حقوق (ديگران) ذلّت مى آورد و انسان در اين باره مجبور به دروغ گفتن مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خصلت ها از يكديگر متمايز و جدا شوند، هر آينه راستى با شجاعت باشد و بزدلى با دروغ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دروغگو مشورت نكن، چون دروغگو، مانند سراب، دور را در نظرت نزديك نشان مى دهد و نزديك را دور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نكند، دروغ نگويد و خلف وعده ننمايد، جوانمرديش كامل، عدالتش آشكار، برادرى با او واجب و غيبتش حرام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار نيست كه مسلمان با بدكار و احمق و دروغگو رفاقت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان كه راستگويى، پر بركت است و دروغگويى، شوم.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غيبت آن است كه درباره برادرت چيزى بگويى كه خداوند آن را پوشيده نگه داشته است، اما (گفتن) خصلتهاى آشكارى چون تندخويى و شتابزدگى غيبت نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشان منافق سه چیز است: 1 - سخن به دروغ بگوید . 2 - از وعده تخلف کند .3 - در امانت خیانت نماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چيز است كه در هر كس باشد منافق است اگر چه روزه دارد و نماز بخواند و حج و عمره كند و بگويد من مسلمانم، كسى كه هنگام سخن گفتن دروغ بگويد و وقتى كه وعده دهد تخلف نمايد و چون امانت بگيرد، خيانت نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس راستگوتر است سخن مردم را بيشتر باور مى كند و هر كس دروغگوتر است مردم را بيشتر دروغگو مى داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغگو امانتدار نيست و بدكار، نگهدارنده اسرار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ در دنيا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چيز از دروغ جدا نمى شود: بسيار وعده دادن و به شدت عذرخواهى نمودن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه را شنيدى براى مردم بازگو مكن، كه همين براى دروغگويى (تو) كافى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستى كه خداوند عزوجل براى شر قفل هايى گذارد و كليد آن قفل ها را شراب قرار داد و دروغ از شراب بدتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پلیدیها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندادن حقوق (ديگران) ذلّت مى آورد و انسان در اين باره مجبور به دروغ گفتن مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خصلت ها از يكديگر متمايز و جدا شوند، هر آينه راستى با شجاعت باشد و بزدلى با دروغ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دروغگو مشورت نكن، چون دروغگو، مانند سراب، دور را در نظرت نزديك نشان مى دهد و نزديك را دور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نكند، دروغ نگويد و خلف وعده ننمايد، جوانمرديش كامل، عدالتش آشكار، برادرى با او واجب و غيبتش حرام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار نيست كه مسلمان با بدكار و احمق و دروغگو رفاقت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان كه راستگويى، پر بركت است و دروغگويى، شوم.