بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خداوند خير بنده اى را بخواهد، واعظى از درون او برايش قرار مى دهد كه او را به كار نيك وادارد و از كار بد باز دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن نيازمند سه چيز است: توفيقى از پروردگار، پند دهنده اى از درون خويش و پذيرش از نصيحت كنندگان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس نصيحت را بپذيرد، از رسوايى به سلامت مى ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم نصيحت را بپذير و به آن عمل كن كه نصيحت نزد عاقل از عسل ناب شيرين تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند مرتبه ترين مردم نزد خداوند در روز قيامت كسى است كه در روى زمين بيشتر در نصیحت و ارشاد مردم قدم بردارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه سخن زشتی بشنود و بازگویش کند مانند کسی است که آن را گفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ‏گاه دو تن به هم دشنام ندادند جز آن كه بالاتر به مرتبه فروتر سقوط كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين بندگان خدا كسى است كه از ترس فحش او، هم‏نشينى با او را خوش ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بهشت را بر هر فحّاش بد زبان بى شرمى كه باكى ندارد چه گويد و چه شنود، حرام كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مردم ناسزا مگوييد كه با اين كار در ميان آنها دشمن پيدا مى كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بادها ناسزا مگوييد كه آنها (از جانب خداوند) مأمورند و كوهها و لحظه ها و روزها و شبها را ناسزا نگوييد كه گنهكار مى شويد و به خودتان بر مى گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناسزاگفتن به مؤمن فسق است و جنگيدن با او كفر و خوردن گوشت او (غيبت كردن از وى) معصيت خداست و حرمت مالش مثل حرمت خونش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناسزاگوى به مؤمن همچون كسى است كه در آستانه هلاكت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه عيبجويى كند، عيبجويى شود و هر كه ناسزا گويد، پاسخ (ناسزا) شنود و هر كه درختهاى تقوا بنشاند، ميوه هاى آرزوها را بچيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره فروتنى دوستى است، ثمره تكبّر ناسزا (شنيدن) است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشـنـامـگويى و بـد زبانى و دريـدگـى از (نشانه هاى) نفاق است.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس سخن و زبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خداوند خير بنده اى را بخواهد، واعظى از درون او برايش قرار مى دهد كه او را به كار نيك وادارد و از كار بد باز دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن نيازمند سه چيز است: توفيقى از پروردگار، پند دهنده اى از درون خويش و پذيرش از نصيحت كنندگان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس نصيحت را بپذيرد، از رسوايى به سلامت مى ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم نصيحت را بپذير و به آن عمل كن كه نصيحت نزد عاقل از عسل ناب شيرين تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند مرتبه ترين مردم نزد خداوند در روز قيامت كسى است كه در روى زمين بيشتر در نصیحت و ارشاد مردم قدم بردارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه سخن زشتی بشنود و بازگویش کند مانند کسی است که آن را گفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ‏گاه دو تن به هم دشنام ندادند جز آن كه بالاتر به مرتبه فروتر سقوط كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين بندگان خدا كسى است كه از ترس فحش او، هم‏نشينى با او را خوش ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بهشت را بر هر فحّاش بد زبان بى شرمى كه باكى ندارد چه گويد و چه شنود، حرام كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مردم ناسزا مگوييد كه با اين كار در ميان آنها دشمن پيدا مى كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بادها ناسزا مگوييد كه آنها (از جانب خداوند) مأمورند و كوهها و لحظه ها و روزها و شبها را ناسزا نگوييد كه گنهكار مى شويد و به خودتان بر مى گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناسزاگفتن به مؤمن فسق است و جنگيدن با او كفر و خوردن گوشت او (غيبت كردن از وى) معصيت خداست و حرمت مالش مثل حرمت خونش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناسزاگوى به مؤمن همچون كسى است كه در آستانه هلاكت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه عيبجويى كند، عيبجويى شود و هر كه ناسزا گويد، پاسخ (ناسزا) شنود و هر كه درختهاى تقوا بنشاند، ميوه هاى آرزوها را بچيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره فروتنى دوستى است، ثمره تكبّر ناسزا (شنيدن) است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشـنـامـگويى و بـد زبانى و دريـدگـى از (نشانه هاى) نفاق است.