بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه واعـظى درونـى داشته باشد، او را از جانب خداوند نگهبانى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان زيرك، از هر چيزى پندى مى آموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان سعادتمند، اندرزِ به تقوا را آويزه گوش خود مى كند، هرچند مخاطب آن اندرز كسى ديگر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركه پندهاى زمانه را بفهمد، به روزگار خوشبين نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، او را با عبرت ها پند دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى خردمندان، تجربه هاى آنان پندى است كافى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اندرزهاست كه (پرده) غفلت كنار مى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- در مـقام انـدرز بـه فـرزند خود-: دلت را بـا اندرز زنده گردان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نیست که چشمانت آن را بنگرد، مگر آن که در آن پند و اندرزی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توقف هنگام مواجهه با کار شبهه ناک بهتر از فرو رفتن در گرداب هلاکت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامیِ خیر و خوبی در بریدن طمع و چشم نداشتن به آنچه که در دستان مردم جمع شده، است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیری که هیچ شری در آن نیست، شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت ناگوار است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خداوند برای بنده ای شر بخواهد (یعنی او خودش مستحق این شر شود) وقتی گناهی از او سر زد، در پی آن نعمتی به او بخشد تا استغفار را از یاد برده و به گناهش ادامه دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مردم در خوبى‏ ها با يكديگر رقابت كنيد و در كسب غنائم (بهره گرفتن از فرصت‏ها) شتاب نماييد و كار نيكى را كه در انجامش شتاب نكرده ‏ايد، به حساب نياوريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خوبى بكارد، خشنودى درو مى‏ كند و هر كس بدى بكارد، پشيمانى درو مى‏ كند، هر كس هر چه بكارد، همان را برداشت مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بنده‏ اى كه خيرى را پنهان كند، با گذشت زمان خداوند خيرى را از او آشكار مى ‏سازد و هر بنده ‏اى شرى را پنهان كند، با گذشت زمان خداوند شرى را از او آشكار مى ‏گرداند.

گروه پیامک حدیت اخلاقی / اس ام اس اخلاقیات و آثارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه واعـظى درونـى داشته باشد، او را از جانب خداوند نگهبانى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان زيرك، از هر چيزى پندى مى آموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان سعادتمند، اندرزِ به تقوا را آويزه گوش خود مى كند، هرچند مخاطب آن اندرز كسى ديگر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركه پندهاى زمانه را بفهمد، به روزگار خوشبين نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، او را با عبرت ها پند دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى خردمندان، تجربه هاى آنان پندى است كافى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اندرزهاست كه (پرده) غفلت كنار مى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- در مـقام انـدرز بـه فـرزند خود-: دلت را بـا اندرز زنده گردان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نیست که چشمانت آن را بنگرد، مگر آن که در آن پند و اندرزی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توقف هنگام مواجهه با کار شبهه ناک بهتر از فرو رفتن در گرداب هلاکت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامیِ خیر و خوبی در بریدن طمع و چشم نداشتن به آنچه که در دستان مردم جمع شده، است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیری که هیچ شری در آن نیست، شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت ناگوار است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه خداوند برای بنده ای شر بخواهد (یعنی او خودش مستحق این شر شود) وقتی گناهی از او سر زد، در پی آن نعمتی به او بخشد تا استغفار را از یاد برده و به گناهش ادامه دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى مردم در خوبى‏ ها با يكديگر رقابت كنيد و در كسب غنائم (بهره گرفتن از فرصت‏ها) شتاب نماييد و كار نيكى را كه در انجامش شتاب نكرده ‏ايد، به حساب نياوريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خوبى بكارد، خشنودى درو مى‏ كند و هر كس بدى بكارد، پشيمانى درو مى‏ كند، هر كس هر چه بكارد، همان را برداشت مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بنده‏ اى كه خيرى را پنهان كند، با گذشت زمان خداوند خيرى را از او آشكار مى ‏سازد و هر بنده ‏اى شرى را پنهان كند، با گذشت زمان خداوند شرى را از او آشكار مى ‏گرداند.